Wolkom op K-onTOER

  • Fan 10.00 - 16.00 oere: Sutelaksje mei frijwilligers en Stifiting Tsjil
  • Fan 18.30 - 21.00 oere: Literatuer en Muzyk mei û.o. Willem Schoorstra
  • Fanôf 13.00 oere: Bernespektakel mei û.o. Grutter Pier en Pierkje
  • Fanôf 13.00 oere: Edukatyf bernprojekt Grutte Pier troch Ate Grypstra – Ate leit út en lêst foar 12-15 jier
  • Fan 11.00 - 13.00 oere: Histoarise kuier yn Kimswert ûnder begelieding fan Reinder Politiek
  • Fan 18.30 - 21.00 oere: Literatuer en Muzyk mei û.o. Aggie v/d Meer
  • Fan 18.30 - 21.00 oere: Literatuer en Muzyk mei û.o. Elmar Kuiper
  • Fan 18.30 - 21.00 oere: Literatuer en Muzyk mei û.o. Albertina Soepboer

 

K-onTOER bringt de kontoeren fan Keunst yn kaart en docht dat foar jong en âld. Twa kear yn it jier giet K-onTOER nei in doarp ta. Yn ‘e mande mei de kulturele kommisjes, de doarpsmienskip en oare partijen út de omkriten sette se in kulturele manifestaasje op. De manifestaasje bestiet út in programma foar oerdeis en jûns én in sutelaksje fan Fryske boeken.

De kommende edysje fan Kontoer is op sneon 13 septimber yn Kimswert. Gean nei ‘programma Kimswert’ foar mear ynfo!

In Kulturele Manifestaasje